środa, 19 lipca 2017

17.64 ao5 - J Perm Critiques: reconstructions

Reconstructions for J Perm critiques.
avg of 5: 17.64

Time List:
18.53, (16.38), (18.90), 17.30, 17.091. 18.53   R2 F2 R D2 R2 B2 F2 D2 F2 L F' U F2 R2 U F' R' B' U' F2

z2 D' F2 L F' y U F' L R' //cross
U2 R U' R' U' L' U' L
R U2 R' U y R U' R'
U' R' U' R L' U L
y U R U' R' U2 y' R' U' R
F' U' L' U L F //OLL
U R U R' F' R U R' U' R' F R2 U' R' //J perm!
alg.cubing.net
58 / 18.53 = 3.13 TPS

2. (16.38)   R D2 R F R' F B' R L2 B R2 L2 B2 U L2 U' F2 L2 D R2 D2

x'z U' L  U2 x' R D' R D' //cross
U' y' R' U R
U2 y' L' U2 L U L' U' L
R U R' U2 R U' R'
y U2 R U R' U' R U R'
U U'  L' U' L U L F'L2 U' L U F //oll
U2 R' U' F' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' U R U //pll
alg.cubing.net
67/16.38 = 4.09 TPS

3. (18.90)   B2 U2 R2 U' F2 D2 L2 F2 D B2 L2 F' D2 L B' U2 F D' R B' L

x2 y' L2 D2 U' F' L F2 D' //cross
U2 R U R' U' R U R' U' L' U L
U'  R U R' U' R U R'
y R U R' U2 R U' R' U RU R'
y U2 R U' R' U R' F R F'
U2 R U R' U R U' R' U' R' F R F'
R U R' U' D R2 U' R U' R' U R' U R2 D' U2
alg.cubing.net

76/18.96 = 4.06 TPS

4. 17.30   B' F2 U2 F2 L2 R2 F L2 R2 D R B D R' D' R' D R F2

x' U'  R' U x' D L' D //cross
L' U' L U L' U' L y' R' U' R
L U L' U y' L' U L U' L' U L
R U R' U' R U R' U' U' y R U R'
U2 U L' U L U' L' U L
U2 R' F R F' R' F R F' R U R' U' R U R'
x R2 D2 R U R' D2 R U' x'U
alg.cubing.net

74/17.3 = 4.27 TPS

5. 17.09   D' F R' L F U R U L2 B D2 F' L2 U2 B R2 D2

x2 y' D B x U' R' U' L U x' //cross
U' R' U' R U y' L' U L
U' R' U2 R U' U' R' U R
U2y' R' U' R U' R' U R
U U U L' U L U' L' U' L
U M' R' U' R U' R' U2 R U' M
U' R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F' U
alg.cubingn.net

69/17.09 = 4.03 TPS

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Bill Wang 4.76. Analiza